YAYINLAR LİSTESİ

KİTAPLAR

1. Kentleşme Sürecinin Ekonomi-Politiği ve Bir Türkiye Uygulaması, Yargı Yayınları, Ankara, 2003.

2:(Kitaptan Bölüm) “Sürdürülebilir Kentleşme ve Katılımcı Yerel Yönetim Uygulamalarında Yönetişim Olgusu Bağlamında Yerel Gündem 21”, Yönetişim, (Ed.M.Akif ÇUKURÇAYIR, Tuğba EROĞLU  ve Hülya EŞKİ UĞUZ), Nisan 2010, s.523-550. (Aynur GÜNEŞ’le birlikte).

3.CERİTLİ, İsmail; CEYHAN, Said; ARSLAN, Ramazan; KÜÇÜKÖNDER, Hande; İSLAMOĞLU, Mehmet; CEYHAN, İ. Fatih; DEMİRARSLAN, Gökhan; DEMİRARSLAN, Pınar; ÇETİN, Sabahattin ve ÇALIMLI, M. Akif; Bartın’da Engellilerin Tespiti ve Analizi, Editörler: İsmail CERİTLİ ve Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi Yayını, No:19, Bartın, 2015.

4. CERİTLİ, İsmail; EREN, Abdurrrahman; YILMAZ, A. Nuri; Ombudsman System In The World And A Case Study: Nederland’s Experıences And Turkey’s Situatıon, Editor: İsmail CERİTLİ,  Bartın University Publication, No:16, Bartın, 2015.

MAKALELER

1.      “Emerging The Ombudsman System in The World and Nederlans’ Ombudsman Offices”, Şehir Düşünce Dergisi, Sayı 5, 2014, s.128-135.

2.      İsmail Ceritli ve Salih Çiftçi, “Turizm Sektörünün Kentsel Gelişim Açısından Önemi ve Bartın İli Açısından Bir Değerlendirme, Şehir Düşünce Dergisi, Sayı 3, 2013, s.148-160.

3.      İsmail Ceritli and Leyla Çiftçi, “European Ombudsman”, Bartın University, The Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 4, No 7, 2013, p.1-4.

4.      “İnsan Hakları Penceresinden Şehirli Hakları:Uluslararası Çabalar ve Düzenlemeler”, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı:2, 2013, ss.137-148.

5.      “Çevreci Hareketin Siyasallaşma ve Partileşme Süreci”, Sivil Toplum Dergisi, Cilt:5, Sayı:20, Ekim 2007, s.63-76.

6.      Yerel Kent Hizmetlerinin Verimli Sunumu Açısından En Uygun Kent Büyüklüğü Ve Türkiye Örneği”, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.11, Sayı.2, Nisan 2002, s.7-24.

7.      “Verimli Hizmet Sunumu Açısından En Uygun Kent Büyüklüğü ve Türkiye Örneği, İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi, Yıl:73, Sayı:430, Mart 2001, s.137-156.

8.      “Çevreci Hareketin Siyasallaşma Süreci”, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C.25, No.2, 2001, s.213-226.

9.      “Yerel Yönetimlerin Mesken ve İşyeri Sorunları ve Geleceği Üzerine Bir İnceleme”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı.642, Nisan 1999, s.228-236.

10.   “Kentsel Planlamanın İlkeleri ve Türkiye’de Gecekondu Sorunu”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Cilt.2, Yıl.5, Sayı.10, Haziran 1998, s.49-57.

11.   Yusuf Tuna ve İsmail Ceritli; “Kentsel Kalkınma Sürecinde Kent Ekonomisinin İşlevleri ve Sorunları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE Yayını, Cilt.6, Sayı.4, Ekim 1997, s.19-44.

12.   “Belediye Stratejilerinin Etkili Uygulanmasında Beşeri Kaynak Analizi ve Kariyer Planlaması”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı:37, Mart 1997, s.35-46.

13.   “Yerel Yönetimlerin Halka Yönelik Sorumlulukları”, Mahalli İdareler Dergisi, Sayı.35, Ocak 1997, s.39-44.

14.   “Türkiye’nin Toprak Sorunu”, Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl.6, Sayı.22, Ocak-Mart 1997, s.4-8.

15.   “Globalleşme Sürecinin Baskısında Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları”, Ekoloji Çevre ve Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.1-2, Mart-Eylül 1996, s.87-93.

16.   “Şehirleşmeye Bağlı Çevre Sorunlarını Oluşturan Temel Kaynakları”, Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl:5, Sayı:17, Kasım-Aralık 1995, s.15-21.

BİLDİRİLER

1: “Türk Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Hesap Verebilirliğe Yönelik Pozitif Dönüşüm, Dirençler ve Zayıflıklar:Geleceğin Gelenekle Dansı”, Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, , Ankara, 25 Haziran 2012, s.27-42.

2:  “Ülkemizin İç Göç Yapısındaki Değişim ve Bu Sürecin Nüfus Yapısına Etkileri”, 14.İstatistik Araştırma Sempozyumu 2005, 5-6 Mayıs 2005, s.19-34.

3: “Kentsel Hizmetlerde Verimlilik Açısından Optimum Kent Büyüklüğü Araştırması”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, Ankara, 2002. s.321-332.

4: “Göçün Siyasal Davranış Üzerindeki Etkileri: İstanbul Örneğine Analitik Bir Yaklaşım”, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, İSTAÇ Yayını.6/3, Cilt.1, İstanbul, 1999, s.96-105.